Auteur Topic: [tekst] opinie: Over woonopstand & aanpak woningnood (15-09-2021)  (gelezen 56 keer)

18 februari 2022, 04:17:57
gelezen 56 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Teksten A-Z
titel
Woonopstand
type
opinie
publicatie
15-09-2021
locatie
Facebook


Over Woonopstand & aanpak woningnood

Ik wil er van uitgaan dat de lezer op de hoogte is van de misstanden op het gebied van woonvoorzieningen in Nederland.
Deze tekst met het karakter van bestuurlijk proza reikt een veelheid aan oplossingen aan om de woningnood te lenigen.


WOONPROTEST (Amsterdam, 12 september 2021)

Het Woonprotest van 12 september 2021 op De Dam heeft een aantal duidelijke signalen afgegeven en ik onderschrijf de wensen van de actievoerders.

KRAKERS
Ik was blij te vernemen dat een groep krakers actief op De Dam bezig was op creatieve wijze woonruimte te veroveren.
Wel waren er confrontaties met de politie waarbij uiteindelijk zo'n 61 mensen gearresteerd werden.
Een en ander zou een lichte taakverzwaring voor de politiemensen kunnen gaan betekenen als de kraakbeweging zich wederopricht zolang het kraakverbod niet is opgeheven en zolang als de woningnood kunstmatig in stand wordt gehouden.
Maar dit terzijde.

OPLOSSING --> 'DELTAPLAN WOONVOORRAAD'

Alleen missionaire kabinetten zouden de volgende voorstellen kunnen omzetten in wet- en regelgeving en ten uitvoer laten leggen:
 • A1) De verhuurdersheffing afbouwen voor woningcorporaties waarna nieuwbouw van sociale huurwoningen serieus wordt aangepakt.
 • A2) Corporaties met als missie studentenhuisvesting de middelen toereiken om veel woongroepen te faciliteren in eengezinswoningen en ook om hoge-capaciteit studentenflats te bouwen (gestapelde woongroepen).
 • A3) Kleine koopwoningen bouwen voor starters en jonge gezinnen.
 • A4) Eenvoudig verplaatsbare modulaire prefab-woningen ontwikkelen en daar plaatsen waar de nood zeer hoog is.
 • A5) Kennis en vaardigheid opgedaan met woonboten aanwenden om in het IJsselmeer schaalbare woonruimte te realiseren.
 • A6) Fors investeren in betaalbare woningen in Groningen die aardbevingsbestendig zijn (in Japan hebben ze daar ervaring mee).
 • A7) Het aandeel Bed&Breakfast-woningen fors terugschroeven in gemeenten met hoge woningnood.
 • A8) Het kraakverbod opheffen om druk te zetten op graaiende speculanten en huisjesmelkers (de vastgoedmaffia aanpakken).
 • A9) Leegstaande bedrijfspanden gebruiken voor tijdelijke woon-, werk- en atelier-ruimte, zogenaamde culturele broedplaatsen faciliteren.
 • A10) Leegstaande hotels, scholen en kazernes geschikt maken voor kamerverhuur.
 • A11) Ook mensen met een bijstandsuitkering de mogelijkheid bieden om een kamer te verhuren maar dan alleen aan studenten (zonder sancties en met een bescheiden winst en betaalbaar voor de jonge huurder).
 • A12) Scheefhuren tegengaan door een systeem van redelijke verdeling naar rato van vermogen (en ja, dat wordt lastig).
 • A13) Actief en pro-actief het aantal daklozen terugdringen en hen gefaseerd en gedoseerd perspectief en houvast bieden (en in het verlengde daarvan dus de GGZ-instellingen de middelen daar toe aanreiken).
 • A14) Op lokaal niveau zouden gemeenten de ruimte moeten krijgen om locaties aan te wijzen voor Broed&Vroed-plaatsen. Facilitering gaat dan verder dan gedogen.
  Deze B&V-kavels geven mensen de ruimte om naar eigen inzicht alternatieve vormen van bewoning te realiseren.
  Denk daarbij aan ecologische woningen (earthships, tiny homes), ecologische tuinbouw (permacultuur, eetbare tuin) en off-the-grid voorzieningen (middels zonnepanelen, windmolens, H2-brandstofcel-centrales, waterzuivering etc.).
 • A15) Mismanagement, nalatigheid, diefstal en verkwisting door verantwoordelijken bij woningcorporaties en verhuurders bedrijven strafbaar stellen.

Overwegingen:
 • B1) Het oplossen van de woningnood is een grote collectieve inspanning vergelijkbaar met de aanleg van de Afsluitdijk, de Wederopbouw en de Deltawerken.
 • B2) De kosten voor het bouwen van nieuwe woningen zijn zeer hoog maar levert ook bijzonder veel werkgelegenheid op.
 • B3) Door verhandelbare staatsobligaties (geen rente, wel inflatiecorrectie, dus waardevast, vergelijkbaar met de indexering van pensioenfondsen) te verkopen (desnoods {CHAR=qa-acute} contant waardoor op legale wijze stilliggend zwart geld kan vrijkomen) aan vermogende mensen en instellingen kunnen de opbrengsten mede aangewend worden voor de structurele aanpak van de woningnood en verduurzaming van de bestaande woonvoorraad.
 • B4) Op zich werkt het systeem rond huurtoeslagen goed maar wel rijst de vraag of dat de inkomens te laag zijn òf dat de huren te hoog zijn. Het blijkt vooral dat laatste.
 • B5) Door de invoering van een puntensysteem voor het bepalen van de minimale en maximale huurprijs voor een kamer of woning zou het verschil met de feitelijke hoogte met een belastingheffing van 70 procent moeten worden begroet. Verhuurders gaan dan beter opletten wat ze mogen vragen en de meeropbrengsten gaan dan grotendeels naar het Deltaplan Woonvoorraad en verdwijnt daarmede dus niet in de zakken van groot-profiteurs en speculanten.
  Doelstelling zou moeten zijn om gefaseerd te komen tot beëindiging van het systeem van huurtoeslagen mits het werkelijk kan, namelijk als de huurprijzen realistisch zijn.

Op termijn:
 • C1) Nederlandse baggeraars hebben de kennis en ervaring om kunstmatige eilanden in zee te bouwen (denk aan Dubai, Maasvlakte Rotterdam).
 • Als die er zouden komen aan de westkust zegge tussen Rotterdam en Den Haag eentje en tussen Amsterdam en Den Haag eentje dan zouden die ingericht kunnen worden voor de superrijken, compleet met jachthavens, badplaatsen en recreatie- en windmolenparken. Koopwoningen liggen daar tussen de 10 en 50 miljoen euro. De meeropbrengsten kunnen vervolgens worden bijgestort in het nationaal fonds 'Deltaplan Woonvoorraad'.
 • C2) Een nationale discussie starten over de ontsluiting van het Noorden voor forenzen door de aanleg van een treinverbinding parallel aan de Afsluitdijk.
 • C3) Het is aan toekomstige generaties om te besluiten de westkust een dertigtal kilometers westwaarts op te schuiven met landwinning tevens als voorwaartse verdediging tegen de onvermijdelijke stijging van de zeespiegel.
 • C4) Het stichten van de ultra-moderne modelstad "Leeghwater" in de Flevopolder.
-
RECHTBANK GELDERLAND (Arnhem, 24 januari 2017)
In de maatschappij-beschouwende verklaring die ik hardop heb mogen voorlezen aan de rechter stelde ik onder meer:

"De woningnood is niet opgelost ook al hebben we alle ruimte qua tijd en middelen gehad om die structureel aan te pakken.
Een voldoende grote voorraad aan vooral goedkope huurwoningen zou behulpzaam kunnen zijn om de lagere inkomensgroepen te kunnen blijven bedienen.
Maar de woningnood is kunstmatig in stand gehouden; blijkbaar zijn er mensen die er belang bij hebben dat de woningnood maar blijft voortduren en de huren hoog blijven.

Het zijn met name de krakers geweest die de overheid, de makelaars, de vastgoedmaffia en de woningcorporaties als een luis in de pels immer hebben gewezen op betaalbare woonruimte.
De politiek heeft echter een kraakverbod ingesteld in oktober 2010 en daarmee is wellicht de emancipatoire koevoet buiten werking gesteld maar nog niet de woningnood opgelost.
Het lijkt soms wel of die woningnood repressief wordt toegepast."

En in de voetnoten van de overhandigde verklaring stond onder andere dit vermeld:
"(1-mei-2018:) De herboren Nederlandse kraakbeweging toont aan de internationale pers de geavanceerde krachtstroom-koevoet met overspanningsbeveiliging, USB-aansluiting en anti-hack-klep."

De volledige verklaring danwel het betoog staat in [Kennisbank] bij 'teksten/bestuurlijk proza':
[DOSSIER] Rasing: ARA Verklaring en betoog (24-01-2017)

Veel leesplezier !


There are no comments for this topic. Do you want to be the first?