Auteur Topic: [dossier] Rasing: ARA verklaring en betoog (24-01-2017)  (gelezen 588 keer)

3 april 2018, 06:39:08
gelezen 588 keer

beheerder

 • *****
 • Information
 • Senior
 • Forumbeheerder
 • Berichten: 396
  • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Dossiers A-Z
titel
ARA verklaring-betoog 2017
labels
verklaring, betoog, zorgtoeslag, zorgstelsel, premies
download
ARNHEM240117_V15.pdf (99.27 KB)
type
verklaring en betoog
publicatie
24-01-2017
locatie
Arnhem, ARA, Rechtbank Gelderland
kenmerk
ARN 16 / 5387 ZORG 06
status
afgehandeld, AR krijgt geen achterstallige zorgtoeslag
toelichting
Helaas heeft de rechter niet de ruimte gehad om af te wijken van de wet. Ik ben dus met lege handen naar huis gekeerd.
Toch heb ik van de rechter - voorzitter mr. J.J. Penning - mijn 'Verklaring&Betoog' integraal en hardop mogen voorlezen. Hij vroeg wel hoe lang dat zou gaan duren waarop ik antwoorde met 'een nijmeegse kwartiertje', hij vroeg toen wat dat betekende en toen zei ik 'vijftien minuten'.
Hij vond het 'een knap stuk'.
En ondertussen had ik rechtzaal voor ongeveer een half uur 'gekraakt'.Edelachtbare,

als u mij toestaat schets ik eerst het tijdsgewricht met enkele grote mechanismen en maatschappelijke achtergronden, daarna de context met de problematiek die ik heb ervaren en pas daarna wordt er ingezoomd op de kwestie van de zorgtoeslagen.

Inleiding
Zo'n tweeduizend jaar geleden riep een koning uit Judea hardop: ''Geef Ceasar wat Ceasar toekomt''.  
Daar heb ik goed over moeten nadenken. Je ontkomt niet aan de gedachte dat dit gebod een dubbele betekenis kan hebben. Moet je nou als burger de overheid geven wat die van je verlangt of moet je als burger datgene aan de overheid afstaan wat rechtvaardig is, of wat je redelijkerwijs kunt missen?

Persoonlijk heb ik geen problemen met een grote belastingdruk zolang de voorzieningen maar goed zijn. In Denemarken bestaat er consensus over een hoge belastingdruk want de voorzieningen zijn op peil; geheel in lijn met het Rijnlandse economische denken.

Tijdsgewricht
In Nederland heeft men de afgelopen twee decennia getracht het Angelsaksische economische model toe te passen op overheidstaken, onderwijs en zorgstelsel etc. Dat proces van een terugtredende overheid is nog gaande.

We hebben gezien dat bedrijven met een openbare nutsfunctie als NS en PTT werden geprivatiseerd terwijl juist de banken hun openbare nutsfunctie onderwijl zijn vergeten.
Datgene wat van belang is voor het collectief heeft plaatsgemaakt voor het marktdenken.
De 'calculerende' burgers is wijs gemaakt dat zij verlengstuk zijn van de bureaucratie; dat zij micro-ondernemers zijn en dat zij geheel en alleen verantwoordelijk zijn voor hun handelen.
En natuurlijk wordt iedereen geacht de wet te kennen, althans, dat is de premisse. Ondertussen streeft de overheid naar een minimaal begrotingstekort door te bezuinigen en ontrekt zij zich meer en meer aan haar zorgplicht. Dat heeft grote consequenties.

Het is een staatsrechtelijke plicht om de financiën gezond te houden. Het begrotingstekort dient binnen smalle marges te vallen en daarom heeft de overheid zo veel moeten bezuinigen; zeker sinds de wereldwijde bankencrisis van 2008 toen er zeer veel geld is verdampt. Geld kan namelijk verdampen en verontwaarden. De banken in Nederland zijn gered. Maar het aantal mensen dat rond de wettelijk bepaalde beslagvrije voet - dus in armoede - moet leven is onwenselijk groot geworden.

Armoede is een relatief begrip. Armoede in Nederland ziet er anders uit dan armoede in bijvoorbeeld Zimbabwe of Brazilië. Overeenkomstig is wel de beknotting van keuzevrijheid en emancipatiemogelijkheden.

In Nederland hebben gemiddeld 20 % van de huishoudens problematische schulden. Maar geen woning hebben als dak- of thuisloze (nu zijn het er 31.000) wijst op echte armoede en jarenlang in een soort van uitzichtloze schuldsituatie verkeren ook. Armoede in gezinnen is speciaal onverteerbaar vanwege de kinderen die er de dupe van zijn buiten hun verantwoordelijkheid of schuld om. (In 2014 waren dat er 131.000.) Volgens het SCP zijn er momenteel ongeveer 660.000 mensen langdurig arm.

En dan hebben we ook nog in toenemende mate te maken met een groep verwarde mensen die vaak onbehandeld over straat lopen omdat er geen opvang meer is in de GGZ vanwege de bezuinigingen. Daar gaan we steeds meer van merken. (Recent nog - op 5 januari - moest de marechaussee een verwarde 59-jarige man op het Binnenhof tegen de grond werken; hij dreigde met 'explosieven'.)

Zorgpremie
We hebben eind vorig jaar kunnen waarnemen dat de zorgpremies over de hele linie weer iets ophoog zijn gegaan.

In mijn geval is de basispremie met 5 euro per maand omhoog gegaan. Maar ook de zorgtoeslag is met 5 euro verhoogd. Wel is direct de huurtoeslag met 5 euro verlaagd.

We moeten ons er dus op voorbereiden dat de zorgkosten nog veel forser zullen stijgen dan wij eigenlijk voor wenselijk houden want we maken ons druk om de betaalbaarheid. Evenwel bepleit ik hier om dat niet als uitdrukkelijk negatief te ervaren maar om het positief te gaan zien. In plaats van bezuinigingen op de zorg om de premies maar zo laag mogelijk te houden zouden we er ook voor kunnen kiezen om vooral zeer veel low-tech baantjes te creëren in de zorg.
Met andere woorden, bezie mensen - zorgverlenend of zorgontvangend - niet als een kostenpost maar bezie de zorgsector als een hele grote banenfabriek. Het zou mensen na een opleidingstraject uit de uitkering kunnen halen waardoor er feitelijk geld verhuist van SZW naar VWS maar waarbij FiZa er uiteindelijk op vooruitgaat, het helpt de hulp-behoevenden en zorg-vragers en daarmee geeft het grosso modo opnieuw inhoud aan het begrip 'solidariteitsprincipe' in de zorg.

Eigen risico
Op 1 januari 2008 is de zorgverzekeringswet uitgebreid met het 'eigen risico'. Op dat moment ben ik logerend op de ijskoude open slaapzaal van gekraakt Fort Pannerden.

Iedere Nederlander kent een eigen risico bovenop de zorgpremie. Vorig jaar lag dat bedrag op 385,- per capita. Ongeacht het inkomen. Dat is nogal onrechtvaardig voor de lagere inkomensgroepen. Hier zijn het niet de sterkste schouders die de meeste lasten  dragen. Dit valt maar moeilijk te rijmen met het 'solidariteitsprincipe' in het zorgstelsel.

Mijn voorstel is om ofwel de zorgtoeslag te gebruiken als een precisie instrument om bij de lagere inkomensgroepen hun beslagvrije voet intact te laten, ofwel om die mensen de mogelijkheid te bieden om teruggaaf te verzoeken van een fors deel van het daadwerkelijk afgedragen bedrag ingevolge 'eigen risico'.
''Hoe hoger het inkomen des te hoger de inkomstenbelasting'', is de norm maar ''hoe lager het inkomen des te lager het 'eigen risico' moet zijn'', is dat helaas nog niet.

Wanbetalers
Op 1 september 2009 wordt in de Zorgverzekeringswet de mogelijkheid gecreëerd een preferente bestuursrechtelijke premie op te leggen. Ik woon op dat moment anti-kraak.

Er bestaat een forse groep mensen met schulden die een achterstand hebben met de wettelijk verplichte afdracht aan zorgpremies. Als de betalingsachterstand meer dan 6 termijnen is geworden dan treedt de wanbetalerregeling in werking. Die houdt in dat de wanbetaler een bestuursrechtelijke premie van 30 procent bovenop de 100 % afdracht aan zorgpremie moet betalen via beslaglegging. Dat geld vloeit direct in de schatkist.
Feitelijk is het een boete die de wanbetaler opgelegd krijgt en waartegen geen verweer bestaat. Pas wanneer de betalingsachterstand bij de zorgverzekeraar is weggewerkt, houdt die regeling op, en dat kan zeer lang duren èn zeer kostbaar zijn.

We kunnen vaststellen dat die wanbetalers mensen met een schuldenproblematiek zijn.
Het opleggen van die hoge boete bovenop de schuldenlast werkt feitelijk contraproductief bij het oplossen van die lastige problematiek; het werkt vertragend en uitputtend.
Persoonlijk heb ik de wanbetalerregeling als vermoeiend en als hardvochtig ervaren.

Twee jaar geleden waren het er nog 325.000 en een jaar geleden waren het er 290.000. Er is momenteel vanuit de beide Kamers een streven om dit aantal terug te dringen.
Mijn voorstel is om de meest schrijnende gevallen direct te saneren en stapsgewijs de bestuursrechtelijke premie te verlagen bijvoorbeeld al naar gelang de duur van de afdracht. Een schuldenaar dient namelijk wel perspectief te blijven houden op een schuldenvrije situatie; op normalisatie en financiële rust.
Eigenlijk bepleit ik een algehele pardonregeling voor de wanbetalers. Dat laat onverlet dat de premieachterstand wel moet worden weggewerkt maar dat zou kunnen door de bestuursrechterlijke premie om te buigen naar een haalbare aflossing van die betalingsachterstand en dus niet naar een vergroting van de schuldenproblematiek maar naar een oplossing ervan. Daarmee zouden zeer veel mensen zijn geholpen. (Overigens blijft dan de automatische inning via loon of uitkering door ZIN overeind.)

Woningnood
De woningnood is niet opgelost ook al hebben we alle ruimte qua tijd en middelen gehad om die structureel aan te pakken. Een voldoende grote voorraad aan vooral goedkope huurwoningen zou behulpzaam kunnen zijn om de lagere inkomensgroepen te kunnen blijven bedienen.

Maar de woningnood is kunstmatig in stand gehouden; blijkbaar zijn er mensen die er belang bij hebben dat de woningnood maar blijft voortduren en de huren hoog blijven.

Het zijn met name de krakers geweest die de overheid, de makelaars, de vastgoedmaffia en de woningcorporaties als een luis in de pels immer hebben gewezen op betaalbare woonruimte. De politiek heeft echter een kraakverbod ingesteld in oktober 2010 en daarmee is wellicht de emancipatoire koevoet buiten werking gesteld maar nog niet de woningnood opgelost. Het lijkt soms wel of die woningnood repressief wordt toegepast.

Het gemak waarmee je uit je huis wordt gezet staat in schril contrast met de moeite die je moet doen om een woning te bemachtigen vanuit thuisloosheid, zo heb ik bemerkt na de gedwongen uithuiszettingen in 2005 en kort daarop ook nog in 2007; je raakt er als mens compleet door ontregeld. Het betreft vernietigende intense ervaringen.

BelastingDienst
Op 16 juni 2005 wordt de wet op de zorgtoeslag van kracht. Op dat moment bevind ik mij in de gevarenzone want ik zou mijn woning te Wijchen gaan verliezen. In die periode word ik meerdere malen wakker vanuit een veilige droom in een nachtmerrie.

Ik wil er van uitgaan dat de BD te goeder trouw handelt. Formeel heeft de BD gelijk dat ik te laat ben met de aanvragen zorgtoeslag en dus dat zij mijn verzoek niet hoeft te honoreren. 'Soi !'. Mijn verzoek aan de rechter is om de BD te vragen de desbetreffende zorgtoeslag toch uit te keren vanwege de context. Als we naar de feiten en omstandigheden kijken en het weefwerk mèt de weeffouten onder ogen zien dan wordt de grondslag duidelijk waarom ik vind dat de BD 'over de brug' moet komen.

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in 2016 iets geroepen in de trant van dat 'de BD ietsje minder rigide en juist meer behulpzaam zou kunnen zijn bij het oplossen van schulden'. Zonder dat zij een dwangmaatregel zou willen gaan opleggen maar gewoon door de BD de ruimte te gunnen om naar eigen inzicht en per geval te handelen.
In het onderhavige geval gaat het dan om ongeveer tweeduizend euro en dat is geen wereldschokkend of maatschappij ontwrichtend bedrag.

Naar de letter van de wet heeft de BD dus gelijk om de zorgtoeslagen over 2006-2009 niet te hoeven uitkeren. Maar naar de geest juist weer wel want 'De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie voor de zorgverzekering, waarbij de hoogte afhankelijk is van de draagkracht etc.'.
Ik wijs nu nadrukkelijk op de term 'tegemoetkoming', vanuit de 'geest van de wet'.

Retrospectie en reconstructie
Zorgverzekeraar VGZ kan wèl met terugwerkende kracht de achterstallige zorgpremies ad 4300,- euro over bewuste periode feitelijk afdwingen binnen een wettelijk kader.
En dan blijkt er ook nog eens het wettelijke kader te bestaan om voor 2300,- euro aan bestuursrechtelijke premie af te mogen dwingen.
En natuurlijk is er het wettelijke kader om voor een totaal van 2000,- euro aan 'eigen risico' door het subject te laten afdragen.

Laat ik vooral niet vergeten te vermelden dat er van 2005 tot en met 2010 voor 8000,- euro aan beslagleggingen waren tijdens die periode van thuisloosheid en dat al die genoemde forse bedragen in mindering zijn gebracht op een WAO-uitkering.

Ik verwijs hier niet alleen naar hetgeen in mijn 'Repliek 2009' staat maar bijvoorbeeld ook naar de cijfers die ik heb kunnen (re-)produceren aan de hand van de reconstructie waarmee eind 2015 is begonnen. (Zie bijlage: Eindcijfers zorgkosten 2010-2016-v5.)

U ziet dat ik nadrukkelijk wijs naar alle repressieve instrumenten die in mijn dossier zijn toegepast: vertraging en dubbele sancties op de WW, juridische uitputting, thuisloosheid na gedwongen uithuiszettingen, loodzware beslagleggingen door incassobureaus, deurwaarders en belastingdienst met uiteindelijk een schuld aan de zorgverzekeraar gekoppeld aan afdracht bestuursrechtelijke premie en bijgevolg jarenlange structurele armoede. Ik meen in meer dan voldoende mate te hebben gebloed.

De reconstructie is nodig om te kunnen komen tot een soort van eindverslag - met het weefwerk - van hetgeen is voorgevallen in die meer dan 15 jaar van WAO perikelen.

Slotwoord
We kunnen constateren dat onze samenleving steeds complexer is geworden. Alle regelingen die wij bedenken en uitvoeren vormen bij elkaar een ingewikkeld weefwerk.
Soms lijkt het wel alsof de uitvoerbaarheid van wetgeving niet goed is ingeschat. Of dat er in onvoldoende mate is gekeken naar de effecten op de mensen zelf.
Ik doel op de 'menselijke maat'; laten we die alstublieft niet vergeten.

[Zet u schrap!]
Helaas ben ik sinds mijn tweede arbeidsuitval door instanties vaak geconfronteerd geweest met een hoog 'Tuut, tuut, zoek het maar uut !'-gehalte in de uitvoering.
Soms bemerkte ik zelfs de mentaliteit van “Val maar kapot!” of werd ik uitgelachen.
Ook ben ik gestuit op minachting voor de rechtspraak door het UWV.
En soms ben ik - al zij het ietwat prematuur - doodgezwegen.

Kijk, als ik niet zo aardig gevonden word, trakteer me dan op een elektrische stoel, of laat me tegen een kogel aanlopen of geef me gezellig een portie polonium mee naar huis. Maar ga me niet langer dan 15 jaar mishandelen en aderlatend laten creperen.

Gelukkig heeft mijn vader mij een aantal keren geholpen en ook enkele goede vrienden en vriendinnen zijn behulpzaam geweest om die zware periodes door te komen.
Zonder hen was het ondraaglijk geworden.
Ik ben hen echter nog wel tegen de 1800,- euro verschuldigd.

Per slot van rekening wil ik graag nog een uitspraak van diezelfde koning citeren:
''Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!''.
Zonder enige dubbelzinnigheid.

Aldus naar waarheid, volgens ondergetekende

Arnaud B.A.G. Rasing, burger


A P P E N D I X

Verslag
Het is mijn intentie om een verslag - een soort van rapport - op te stellen met het gehele verhaal plus de aanwijsbare weeffouten waaruit conclusies worden getrokken maar waarin ook aanbevelingen zullen worden opgenomen en om dat naar buiten te brengen.

Dat verslag zal ik eerst gaan aanbieden aan het UWV en het willen bespreken tijdens een hoorzitting. Het UWV zal dan waarschijnlijk nog steeds geen 'mea culpa' durven zeggen.
Bijgevolg gaat het komen tot procedures aansprakelijkheidsrecht want het UWV heeft mij serieus kwantificeerbare schade toegebracht en dat kan ik aannemelijk maken.
Het rapport als zodanig zal worden verspreid over alle lagen van de overheid en alle instanties waarmee ik de aflopen 2 decennia te maken heb gekregen.
Daarna wil ik Dossier Rasing sluiten en nog proberen te genieten van de oude dag.

Quote
De Nationale ombudsman (15-12-2015): Mensen worden geconfronteerd met minder geld doordat die toeslagen wegvallen maar ze hebben wel kosten en dan moeten ze gaan kiezen: eten of huur en dan krijg je een tegengesteld effect, dan komen er schulden en dat is toch vrij onbegrijpelijk.
Mensen komen door overheidshandelen wel in de problemen. Ik zie dat bij het PGB, bij het CJIB en bij toeslagen. De overheid duwt mensen in de schulden, dat zie ik veelvuldig gebeuren in mijn eerste 9 maanden. Dat komt door:
 1. alleen maar aandacht voor geld;
 2. de eigen verantwoordelijkheid van verkokerde diensten, en;
 3. er wordt niet geredeneerd vanuit de mensen zelf.

Bronnen
 • CBS 2015 Armoede en sociale uitsluiting
 • SCP 2016 Armoede in kaart


Belangrijke data/periodes
Gebeurtenissen die van invloed e/o kenmerkend zijn geweest op/voor het klimaat in NL.

13-mei-2000: De ramp te Enschede markeert met een grote klap het einde van het degelijke bestuur in NL.

11-sep-2001: De aanslagen op de Twin Towers in New York luiden het tijdperk in van de 'politics of fear'

1-jan-2002: Bij de introductie van de gemeenschappelijke munt in Europa wordt voor iedere euro 2,20 gulden neergelegd en daardoor verdampt er 10 procent van het Nederlandse kapitaal omdat de toenmalige minister van financiën dhr. G. Zalm niet goed heeft opgelet tijdens de onderhandelingen over de wisselkoers.

6-mei-2002: Door de moord op Pim Fortuyn ontstaat er politieke instabiliteit en verandert het landschap in wat met een beetje goede wil kan worden omschreven met de term 'stresskippenhok'.

1-juni-2005: In Nederland en Frankrijk wordt de EU-grondwet per referendum resoluut afgewezen.

2008-2009: Tijdens de internationale 'bankencrisis' verdampt er zeer veel geld.
De Staat verhindert het omvallen van de banken ING en ABN-AMRO met vele miljarden. Eerlijkheidshalve dient te worden vermeld dat deze ingrepen uiteindelijk netto geld hebben opgeleverd voor de Staat.

1-okt-2010: De 1ste Kamer bekrachtigt het kraakverbod.

6-april-2016: De Nederlanders stemmen per referendum tegen het associatieverdrag met Ukraïne.

23-juni-2016: De Britten stemmen per referendum voor de 'Brexit' en verlaten bijgevolg de continentale EU.

1-juni-2017: topman Zalm vertrekt bij ABN-AMRO en krijgt als gouden handdruk de fiscale dwangsom mee om 10% van alle schulden te betalen van alle burgers die langdurig arm zijn.

1-mei-2018: De herboren Nederlandse kraakbeweging toont aan de internationale pers de geavanceerde krachtstroom-koevoet met overspanningsbeveiliging, USB-aansluiting en anti-hack-klep.

2-okt-2020: De Nederlanders stemmen per referendum voor een 'Nexit' en dat betekent de facto het einde van de Europese Unie in zijn huidige vorm aangezien Nederland als bindmiddel wegvalt.
De PVV-SP-SGP-coalitie valt er over en dat luidt een periode in van sociale onrust en hostiliteiten.There are no comments for this topic. Do you want to be the first?