Auteur Topic: [tekst] opinie: Aan 300000 wanbetalers (30-04-2010)  (gelezen 377 keer)

5 april 2018, 01:20:28
gelezen 377 keer

beheerder

  • *****
  • Information
  • Senior
  • Forumbeheerder
  • Berichten: 338
    • Bekijk profiel

[TOC] Inhoudsopgave | Topics Teksten A-Z
titel
aan-300000-wanbetalers
onderwerp
Aan 300000 wanbetalers
publicatie
30-04-2010
locatie
NL
oorsprong
internetkrant, text-O-zine Le Pantheon van Odeon
kenmerk
zorgstelsel
status
zie [dossier] Rasing
toelichting
Arnaud serveert een bord sociale spaghetti met een heerlijke politieke saus.
'Wel je bordje helemaal leeg eten !'

Aan 300000 wanbetalers

Aan 300.000 wanbetalers c.s.

Inleiding en persoonlijk verhaal
Op 1 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet ingevoerd door de toenmalige VVD-minister Hoogervorst. De ziekenfondspremie werd daarbij verdubbeld en soms verdriedubbeld.
Sindsdien heeft een groot aantal mensen deze premie niet afgedragen. Het CBS meldde op 18 december 2009 dat het aantal zogenaamde wanbetalers was gestegen tot 300.000 personen.
Vooral Agnes Kant heeft zich verzet tegen deze wet en de gevolgen middels de 'Actie Noodrem' van de SP en haar manier van oppositie voeren. Helaas is de wet wel ingevoerd.
Ook ik heb mij van meet af aan verzet tegen deze regelgeving want deze komt vooral ten laste aan de onderkant van de samenleving. Nimmer heb ik die premie afgedragen omdat er namelijk sinds mei 2005 maandelijks beslag werd gelegd op mijn WAO-uitkering. Die beslagleggingen worden per mei 2010 beëindigd zo heeft het UWV mij telefonisch en schriftelijk laten weten. Er blijkt voor in totaal 7500,- beslag te zijn gelegd op mijn WAO.

Sinds mijn tweede arbeidsuitval in 1999 heb ik een stevig juridisch gevecht moeten voeren met het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid. In eerste instantie gaf de ARA mij gelijk in mijn claim van volledige arbeidsongeschiktheid. Het UWV maakte echter misbruik van beroepsrecht en daardoor moest de Centrale Raad van Beroep de uitspraak van de ARA toetsen. In januari 2005 volgde het arrest van de CRvB dat mij wederom in het gelijk stelde.

Ondertussen was ik door het UWV met allerlei trucs in de financiële problemen geraakt waardoor ik een maand voor de beëindiging van de WW in oktober 2004 de WSNP in ging.
In de periode oktober 2004 tot en met maart 2005 kreeg ik slechts een gedeeltelijke WAO uitgekeerd die beduidend onder het sociale minimum lag waardoor ik de vaste lasten niet meer kon opbrengen. Zo kon het gebeuren  dat ik een huurachterstand opbouwde en dat zelfs het water maandenlang was afgesloten. Er werd voor de eerste keer beslag gelegd op mijn vakantietoeslag in verband met het salaris van de bewindvoerder WSNP.
Een en ander betekende dat de woningstichting met de hulp van een deurwaarder mij gedwongen uit mijn woning zette. En aangezien ik mijn schulden verder had opgebouwd in het eerste jaar van de WSNP werd ik daarom ook gedwongen uit die regeling gezet.

Kortom, ook al win je tot aan de CRvB dat is nog geen garantie voor maatschappelijke handhaving, integendeel, het UWV heeft mij willens en wetens met juridische middelen uitgeput en mij maatschappelijk en financieel enorm op achterstand gezet.

Het valt mij moeilijk uit te leggen hoe enorm boos ik was toen ik mijn woning werd uitgezet.
Het valt mij zwaar om uit te leggen hoe kopschuw ik sindsdien ben richting instanties.
Het valt mij tegen hoe de nodeloos ingewikkelde regelgeving en criminaliserende uitvoering in Nederland inmiddels de standaard is geworden.

Gefaseerd proportioneel verzet
Immer heb ik mij op democratische en juridische wijze verzet tegen wat ik de teloorgang van de sociale rechtsstaat ben gaan noemen. Tijdens door mij aangevraagde hoorzittingen op het UWV-kantoor te Nijmegen heb ik in 2006 en 2007 aangegeven het oneens te zijn met de beslagleggingen in het algemeen en die op mijn vakantietoeslag in het bijzonder. In mei 2007  heb ik verklaard zwaar beschadigd te zijn door het UWV, dat de sociale rechtsstaat mogelijk failliet is en dat ik mij ernstige zorgen maak over de mensenrechtensituatie in Nederland.
Uiteindelijk heb ik in 2009 een repliek geschreven richting de rechterlijke en de uitvoerende macht met een uitleg van hetgeen mij is overkomen sinds mijn tweede arbeidsuitval en tevens tweede armoedeval. Ik heb mijn conclusies samengevat door zwart op wit te verklaren dat de sociale rechtsstaat feitelijk failliet is.

Sinds medio 2005 heb ik geen eigen woning meer en is het mij onmogelijk gemaakt een zelfstandig huishouden te kunnen voeren vanwege de ontstane uitzichtloze schuldsituatie.
Grote moeite heb ik gehad om mij staande te houden en om niet mijn verstand te verliezen en in het verlengde daarvan ook nog eens dakloos te worden. Met veel geduld en volharding maar ook met pijn en verdriet kan ik nu - inmiddels 49 jaar oud - stellen dat ik, ondanks het feit dat de bureaucratie mij maatschappelijk heeft verwoest, nog steeds leef en nog steeds strijdbaar ben.

Het afgelopen jaar heb ik naast de beslagleggingen tevens een oude rekening uit 2007 afgelost. Ik was verheugd te vernemen dat de periode van beslagleggingen per mei 2010 zou worden beëindigd en dat ik voor het eerst sinds vijf jaren weer een vakantietoeslag toucheer. Prompt komt er echter weer een brief van een gerechtsdeurwaarder die mij sommeert om een andere oude rekening te betalen. Hieromtrent heb ik een betalingsregeling kunnen treffen waardoor ik aan het einde van dit jaar ook dat zal hebben weggepoetst.

Welnu, op zaterdag 24 april ontvang ik een brief van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) die mij mededeelt dat ik per mei 2010 een bestuursrechterlijke premie ga betalen van 136,72 euro per maand. De ziekenfondspremie van 105,17 wordt automatisch van mijn WAO afgehaald en daarnaast dien ik een boete van 31,55 euro per maand te betalen aan het CJIB.
Het CVZ heeft mij namelijk aangemerkt als wanbetaler en kan die maatregel opleggen zonder dat daar bezwaar tegen kan worden aangetekend.

Verzet tegen verstikkende regelgeving en uitvoering
Heel kort heb ik de illusie gehad dat ik perspectief zou hebben op het voeren van een zelfstandig huishouden in een eigen woning omdat de beslagleggingen ten einde zouden komen en ik nu per geval schuldregelingen zou kunnen aangaan. Een paar weken maar heb ik gedacht dat er zicht was op een einde aan mijn schuldsituatie.

Met de brief van het CVZ kwam daar abrupt een einde aan. Tot in lengte van jaren moet ik gaan boeten voor het feit dat ik enerzijds mij heb verzet tegen de onevenredige premie en anderzijds omdat ik reeds sociaal en financieel klem was gezet door onder meer het UWV.
Na 10 jaar wanbestuur van de kant van de overheid word ik nu aangemerkt als wanbetaler.
De bewuste brief betekent dat het CVZ te kennen heeft gegeven ook onderdeel te vormen van de repressieve infrastructuur in Nee-derland.

Van mijn kant ga ik nu er op toe zien dat de kosten hoger zullen uitvallen dan de baten. Als burger heb je echter maar beperkte manoeuvreerruimte om je te verzetten en de repressieve infrastructuur op jouw beurt enorm op kosten te jagen. Daar heb ik gedurende geruime tijd goed over kunnen nadenken. Vandaar dat ik nu verklaar dat de tweede fase van verzet is ingegaan. De eerste fase is democratisch en juridisch verzet, de tweede fase is militant verzet.
(De derde fase is militair verzet maar die is voorlopig gelukkig niet aan de orde en ook ben ik daar zeer huiverig voor juist vanwege de duistere implicaties. )

Nu dan is mijn geduld op en dien ik mij niet langer aarzelend en terughoudend op te stellen als het gaat om hetgeen wat aan de orde komt gedurende de tweede fase van burgerlijk verzet.
De tweede fase van verzet kenmerkt zich door publieksvriendelijke en gevaarloze acties die de repressieve infrastructuur in Nee-derland primair aanwijst en secundair op kosten jaagt.

Reeds nu op voorhand stel ik dat er geen enkele actie gaat plaatsvinden tot aan de verkiezingen van 9 juni 2010 waarover later meer.
Deze belangrijke verkiezingen mogen namelijk niet verstoord worden.
Alle tweede-fase-acties na die datum vallen telkens buiten kantooruren waardoor gewaarborgd blijft dat er nimmer doden of gewonden vallen, niet op mijn instigatie en ook niet door mijn toedoen. Dat zou namelijk zeer contraproductief uitwerken.

Eigenlijk zou ik het liefst nu al met een katapult en stalen kogels de repressieve infrastructuur te lijf willen gaan tijdens operatie 'Tuut, tuut, tuut, alle ruten dur uut !' maar dat mag ik nu dus nog niet. Zo zien jullie maar weer dat ik zelfbeheersing betracht en dat ik dat tevens van een ieder hier te lande verlang die wil deelnemen aan tweede-fase-acties.

Vooralsnog ga ik eerst forse schadeclaims indienen bij het UWV. Ik verwacht daar niet veel van, maar - zoals te doen gebruikelijk - volg ik de ongeschreven regels van de Wet Openbaarheid Verzet (WOV) als geconcipieerd door het Proportionele Verzet (PV).
Dat dwingt mij er toe de repressieve infrastructuur op de hoogte te brengen van mijn intenties.

Het is belangrijk om te vermelden dat de tweede fase van het burgerlijk verzet pas ophoudt als de repressieve infrastructuur is vernietigd en regelgeving en uitvoering weer humaan zijn.

Achtergrond en beschouwingen
'Naar de menselijke maat' is niet het credo geweest van de bewindvoerders tijdens het afgelopen neo-liberale decennium. Met name de kortzichtige premier Balkenende kan verantwoordelijk worden gehouden voor de harde klappen die er zijn gevallen aan de onderkant van de samenleving, voor de wildgroei van voedselbanken en werkvoorraad van rechtbanken, voor de minachting richting burgers en voor de feitelijke aantasting van de mensenrechten.
Telkenmale heeft hij bewezen uiterst beroerd regie te voeren en telkens ondemocratisch zijn eigen wil op te leggen om zijn positie te behouden desnoods met verdraaiing en/of achterhouding van de waarheid. Ook in Europa was men niet blij met hem.

Dit land is Balkenende beu. Dit land is nu toe aan fatsoenlijk bestuur. Dit land wil visie.

Daarom vraag ik jullie om een grote linkse coalitie mogelijk te maken met Job Cohen als premier, en Emile Roemer en Femke Halsema als vice-premiers. Daarom vraag ik jullie om op woensdag 9 juni massaal te gaan stemmen op PvdA, SP of GroenLinks.
Dat zou goed zijn voor het land, de mensen, de dieren en het milieu en zou ook betekenen dat wij weer op moreelethisch hogere gronden zouden worden geregeerd. Dat zou de geloofwaardigheid in de politiek en het vertrouwen in elkaar kunnen doen herstellen.
Wij hebben een sterke en grote PvdA nodig die links wordt gehouden door de politieke partners want wij hebben allen kunnen waarnemen wat de gevolgen zijn van een PvdA die verleid wordt om naar rechts te zwalken. Wij hebben de SP nodig om sociale cohesie en solidariteit te waarborgen en GroenLinks om onze economie dier- en milieuvriendelijker te maken.
Daarom ben ik begin februari 2010 lid geworden van de PvdA. Dat is mijn keuze.
Maak zelf ook een goede afweging en wordt alsjeblieft lid van een van voornoemde partijen.

Richting
Wij hebben echter nog een erfenis uit het neo-liberale tijdvak namelijk een schuld van 30 miljard euro.
Het is belangrijk dat de sterkste schouders de zwaarste lasten gaan dragen.
Het is belangrijk dat er een einde komt aan de graai- en bonuscultuur bij overheid en bedrijfsleven.
Het is belangrijk dat voedselbanken overbodig worden gemaakt. Het is belangrijk dat er wordt toegewerkt naar een uniform eenvoudig sociaal verzekeringsstelsel; naar de Wet op het Gegarandeerde Basisinkomen die UWV en CWI overbodig zou maken.
Het is belangrijk dat woningnood en leegstand worden beëindigd. Het is belangrijk om de overconsumptie van dierlijk eiwit terug te dringen. Het is belangrijk om alle vormen van wachtlijsten terug te dringen.
Het is belangrijk om toe te werken naar een duurzame waterstof-gebaseerde economie en om het gebruik van fossiele brandstoffen naar nihil te brengen en daarvoor in de plaats zonne-, water- en windenergie te stellen.

Ik bepleit hier tevens een terugkeer naar het Rijnlandse model en niet om nog langer door te gaan op het Angelsaksische model want dat laatste past namelijk in het geheel niet bij ons.
Ook zou ik willen bepleiten dat wij per referendum kiezen voor een ceremoniële monarchie, net zoals in Zweden. Zodat niet langer 'In naam der Koningin' beslag kan worden gelegd.

De geleidelijke invoering van één sabatical year per 7 jaren voor iedereen zou de werkloosheid doen verdampen en iedereen doen inschakelen naar belastbaarheid.

Hartewens
De 4 hoekstenen van onze samenleving zouden echte solidariteit en goede emancipatie naast degelijke spaarzaamheid en innovatieve duurzaamheid moeten zijn.
Uitsluiting van delen van de bevolking is volstrekt verwerpelijk, insluiting en participatie naar vermogen zouden juist leidraad moeten zijn. Telkens naar de menselijke maat.

Nederland dient voorop te lopen als het gaat om handhaving van de mensenrechten zowel thuis als buiten. Dat dient echter wel te worden waargemaakt. Anders zijn wij geen voorbeeld.
Dan kunnen we ook niet op moreelethisch hoge gronden anderen in de wereld de maat nemen.
Dat zou dan namelijk neerkomen op voortzetting van een soort van vileine hypocriete benepenheid zoals die tijdens Balkenende maar heeft kunnen voortwoekeren.

Apex
De mensheid als geheel is nog niet volwassen. Maar in Nederland zouden wij alvast kunnen beginnen om op alle terreinen volwassen te worden en dat te blijven.
Uitstekende educatie samenvallend met gedegen vakmanschap cq. wakker vakvrouwschap is daarbij van essentieel belang; sine qua non: zonder dat gaat het immers niet.
Kortom, werkelijk verlicht te zijn: om te gaan van homo sapiens naar de homo lucens.
Niet alleen de verdrukten maar ook de Aarde en de dieren zouden ons daar vermoedelijk zeer dankbaar om zijn.
En ook de kinderen van onze kinderen en de kinderen daarvan en die van daarna. . . . .

Arnaud Rasing, burger

tijdens zijn jubeljaar
Bemmel, vrijdag 30 april 2010

Bronnen
CBS Persbericht 18/12/09 over 300000 wanbetalers
Arnaud Repliek 2009 (.doc)

Dossier Rasing
Verklaring ARA 13/10/03 deel 1 | deel 2
Hoorzitting UWV 04/04/06 verklaring
Hoorzitting UWV 12/06/07 deel 1 | deel 2


Legenda
                       
afkortingbetekenis
ARAArondissements Rechtbank Arnhem
CBSCentraal Bureau voor de Statistiek
CJIBCentraal Justitieel Incasso Bureau
CRvBCentrale Raad van Beroep
CVZCollege van Zorgverzekeringen
CWICentrum voor Werk en Inkomen
UWVUitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
CRvBCentrale Raad van Beroep
WAOWet op de Arbeids Ongeschiktheid
WWWerkloosheids Wet
WSNPWet Schuldsanering Natuurlijke Personen


Toetje
Op de site http://tk2010.nlkiest.nl  heb ik mijn stem uitgebracht op de PvdA en dat als volgt kort gemotiveerd: (e.e.a. moest in maximaal 400 tekens worden geformuleerd)

Een grote en sterke PvdA is onontbeerlijk voor de politieke stabiliteit in Nederland. De PvdA vertegenwoordigt het politieke middenveld ter linker zijde, d.w.z. met de nadruk op sociale cohesie en solidariteit en levert bestuurlijke slagkracht in alle geledingen van de politiek en samenleving. Als het pol. midden wordt uitgehold dan leidt dat tot een pol. instabiele situatie (sinds Fortuyn).There are no comments for this topic. Do you want to be the first?